แบบทดสอบก่อนเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ง 21102)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 40 ข้อ       คะแนนเต็ม 40  คะแนน      เวลา 60 นาที
  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
   2 ขั้นตอน
   3 ขั้นตอน
   4 ขั้นตอน
   5 ขั้นตอน

ข้อที่ 2)
อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
   
   
   
   

ข้อที่ 3)
อุปกรณ์ใดนำสัญญาณภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์
   
   
   
   

ข้อที่ 4)
อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทรค (Track) และไซลินเดอร์(Cylinder)
   
   
   
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่หน่วยแสดงผล
   เครื่องพิมพ์
   ลำโพง
   แป้นพิมพ์
   จอภาพ

ข้อที่ 6)
สื่อบันทึกชนิดใดที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
   แผ่นดิสค์
   ฮาร์ดดิสค์
   ซีดีหนังและเพลง
   แฟลชไดร์ฟ

ข้อที่ 7)
อุปกรณ์ในข้อใด ไม่เข้าพวก
   ลำโพง
   แป้นพิมพ   ์
   สแกนเนอร์   
   จอภาพแบบสัมผัส   

ข้อที่ 8)
หน่วยความจำชนิดใด ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
   แผ่นดิสค์ และ แรม
   แรม และ แผ่นซีดี
   แผ่นซีดี และฮาร์ดดิสค์
   แผ่นดิสค์ และ แผ่นซีดี

ข้อที่ 9)
ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
   โมเด็ม
   จอภาพ
   แป้นพิมพ์
   ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

ข้อที่ 10)
อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในข้อใดมีขนาดความจุน้อยและมากที่สุด
   ฮาร์ดดิสก์และดีวีดี
   ฟลอปปีดิสก์และดีวีดี
   ฮาร์ดดิสก์และคอมแพคดิสก์
   ฟลอปปีดิสก์และฮาร์ดดิสก์

ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
   แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
   สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
   กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
   ลำโพง สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

ข้อที่ 12)
ฮาร์ดแวร์ในหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
   ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
   รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
   แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
   ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

ข้อที่ 13)
ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
   Pentium
   Celeron
   AMD
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14)
หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
   2 ประเภทได้แก่ ROM และ RAM
   3 ประเภทได้แก่ ROM RAM และ CMOS
   4 ประเภทได้แก่ Static RAM, Dynamic RAM , CMOS และ ROM
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 15)
อุปกรณ์ข้อใดเป็นหน่วยประมวลผลกลาง
   
   
   
   

ข้อที่ 16)
หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้ แต่อ่านได้
   หน่วยความจำรอม
   หน่วยความจำแรม
   หน่วยความจำซีมอส
   หน่วยความจำชั่วคราว

ข้อที่ 17)
ข้อใดกล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
   ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
   เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
   เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
   เครื่องมือที่ใช้รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษาและเผยแพร่

ข้อที่ 18)
ข้อใดเป็นสารสนเทศ
   เกรดเฉลี่ย
   เสียงนกชนิดต่าง ๆ
   คะแนนสอบของนักเรียน
   ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

ข้อที่ 19)
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
   การแสดงผล
   การประมวลผล
   การสื่อสารและเครือข่าย
   การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่ 20)
ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
   การคิดเกรดเฉลี่ย
   การออกแบบกรอบภาพ
   การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
   การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

ข้อที่ 21)
อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
   ลำโพง
   จอภาพ
   เครื่องพิมพ์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22)
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด
   การเรียนผ่านดาวเทียม
   การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
   การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
   การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 23)
การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
   ได้ข้อมูลใหม่
   ใช้ในการตัดสินใจ
   ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
   ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร

ข้อที่ 24)
บุคลากรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
   เป็นผู้ใช้งาน
   จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด
   การใช้ e-learning
   การชำระภาษีออนไลน์
   การทำธุกิจอิเล็กทรอนิกส์
   การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง

ข้อที่ 26)
ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
   การส่งธนาณัติ
   การติดป้ายโฆษณา
   การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
   การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก

ข้อที่ 27)
ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน
   ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
   ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
   นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

ข้อที่ 28)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
   การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
   การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
   การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
   การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน

ข้อที่ 29)
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่าง จากพวก
   สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
   เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
   การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
   รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ http://www.yahoo.com

ข้อที่ 30)
ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
   การใช้ e- learning
   ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
   จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
   การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

ข้อที่ 31)
สารสนเทศหมายถึงข้อใด
   ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
   ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและรูปภาพ
   ข้อมูลที่กำลังถูกวิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์
   ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บรวบรวมไว้

ข้อที่ 32)
ข้อใดจัดเป็นข้อมูลทั้งหมด
   รูปภาพดารา กระเป๋า เทปเพลง
   คะแนน นามบัตร แผ่นซีดีเพลง
   กระดาษสี ป้ายโฆษณา รายชื่อนักเรียน
   หนังสือการ์ตูน เครื่องคอมพิวเตอร์ รายชื่อนักเรียน

ข้อที่ 33)
ข้อใดเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
   การซื้อคอมพิวเตอร์
   การผลิตคอมพิวเตอร์
   การเปรียบเทียบราคาคอมพิวเตอร์
   การเลือกทำเลที่ตั้งร้านคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 34)
ข้อใดไม่จัดเป็น รูปแบบของสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล
   แผนภูมิ
   สรุปรายงาน
   ตารางสอบ
   บันทึกการประชุม

ข้อที่ 35)
ข้อใดคือวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศ
   การสำรวจและการสุ่มตัวอย่าง
   การบันทึกและการประมวลผล
   การสังเกตและการประเมินผล
   การประมวลผลและการสอบถาม

ข้อที่ 36)
ข้อมูลเหมือนหรือต่างจากสารสนเทศอย่างไร
   เหมือนกัน เพราะสารสนเทศก็คือข้อมูลทั่วไป
   เหมือนกัน เพราะข้อมูลและสารสนเทศเป็นคำที่ใช้แทนกัน
   ต่างกัน เพราะสารสนเทศต้องได้จากการประมวลผลข้อมูล
   ต่างกัน เพราะข้อมูลต้องได้จากการประมวลผลสารสนเทศ

ข้อที่ 37)
ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกว่าอะไร
   บิต
   ไบต์
   กิโลไบต์
   กิกะไบต์

ข้อที่ 38)
ข้อใดคือลักษณะของฐานข้อมูล
   กลุ่มเขตข้อมูลที่อยู่รวมกัน
   กลุ่มแฟ้มข้อมูลที่อยู่รวมกัน
   กลุ่มของตัวอักษรที่เก็บรวมกัน
   กลุ่มระเบียนข้อมูลที่เก็บรวมกัน

ข้อที่ 39)
การถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม จัดเป็นการประมวลผลแบบทันที  อย่างไร
   ได้รับเงินสดทันที
   ธนาคารจะตัดยอดเงินในบัญชีทุกครั้ง
   เงินคงเหลือในบัญชีจะเปลี่ยนแปลงทันที
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 40)
ข้อใดคือลักษณะการประมวลผลแบบทันที
   การจองตั๋วเครื่องบิน
   การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
   การบันทึกข้อมูลนักเรียน
   การจดบันทึกรายรับรายจ่าย

 


เข้าสู่บทเรียนบทที่ 1  คลิกที่นี่ครับ