กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
01) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2562)
02) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2553)
03) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545)
04) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2542)
05) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560)
06) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2550)
07) พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 (2562)
08) พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 (2553)
09) พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (2546)
10) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2546)
11) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (2546)
12) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 (2556)
13) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 (2551)
14) พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน 2551
15) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 (2562)
16) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 (2553)
17) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 (2551)
18) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547)
19) พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551
20) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2558)
21) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 2 (2554)
22) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 2547
23) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2547
24) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560