กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)         
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     
     พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
         
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ