คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.ฝ่ายวิชาการ2.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป3. ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร4.ฝ่ายนโยบายงบประมาณและแผนงาน5.ฝ่ายกิจการนักเรียน