พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)

     1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
     2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
     3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้และมีทักษะในการทำงาน
     4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
     5. พัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
     6. สนับสนุนการบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการบริการจัดการ
         และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)


     1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
     2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม
     3. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา
     4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย
     5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
     6. ส่งเสริมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง