กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฐิตินันท์ มายืนยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฤทธี อยู่ดี
ครู คศ.3