กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส
ครู คศ.3

นางสาวนิภาวรรณ งามขำ
ครู คศ.3

นางมยุรา ดวงศรี
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ ยอดเกตุ
ครู คศ.1

นายศรีวัลลภ สันทัด
พนักงานราชการ