กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินตนา ธรรมจง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณา จันทร์บ่อน้อย
ครู คศ.3

นางสาววรรณา กิจวิเชียร
ครูผู้ช่วย