กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินตนา ธรรมจง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณา จันทร์บ่อน้อย
ครู คศ.3

นางสาววรรณา กิจวิเชียร
ครู คศ.1

นางสาวภัทราภรณ์ บุญม่วง
ครูอัตราจ้าง