ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 62293
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 67721
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 70192
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 70175
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 85350
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 85250
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 85134
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 85045
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 84925
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 85316
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 85309
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 85316
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 84988
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 84986
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 96239
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 67722
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 85025
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 85320