ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 658.5 KB 28154
ผลสัมฤทธิ์ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 117343
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.5 KB 122772
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 125234
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 125217
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 140406
บันทึกหลังสอน(Online) Word Document ขนาดไฟล์ 59.7 KB 140294
แบบวิเคราะห์ข้อสอบIOC Word Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 140176
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 140096
บันทึกข้อความขอส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.41 KB 139981
แบบสำรวจความสมัครใจในการเรียน1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 140357
Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 140350
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.16 KB 140366
ปกวิจัยในชั้นเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 140050
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 140038
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 561 KB 169953
ฝ่ายนโยบายงบประมานและแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 17196
>เล่มสารสนเทศ ปี 2563 51468
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.39 MB 122778
สารสนเทศ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 140068
สารสนเทศ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 140364