Banharn5 News
เข้าร่วมอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน” โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ในทุกวันพระของเดือน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน
เข้าร่วมการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ดิวิชั่น 2 ปีที่เลก 1 ประจำปี 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
เข้าร่วมโครงการ “สพม. สุพรรณบุรี รวมพลังลดโลกร้อน”
การอบรมข้าราชการครูฯเพื่อซักซ้อมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
การอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
รองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายสิริวัฒน์ เขียวรอดไพร ในการเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก
ขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว และ อบต.บางตาเถร ในการเข้าฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
กิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โครงการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ
นายวาทิตย์ ใจธรรม และผอ.นพดล คำเรียง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา”
นักเรียนบ.จ.5 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์เข็มกระตุ้น ป้องกันโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
คณะผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ”
กรมการขนส่งทางบก จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
รองผู้อำนวยการต้องใจ กรุตประพันธุ์ พร้อมด้วยครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนสุจริต”